วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศประโคมข่าว สถานทูตอังกฤษระงับวีซ่าของอดีตนายกทักษิณและคุณหญิงพจมานจากพาสพอร์ต 2 หมายเลข สาระสำคัญของข่าวมีประเด็นที่ควรตั้งข้อสังเกตดังนี้

หนึ่ง ทุกสำนักข่าวอ้างอิงถึง อีเมล์ที่ออกจากสถานทูตอังกฤษในประเทศไทย ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ชื่อ Andy Gray

สอง สาระสำคัญของอีเมล์นั้น ขอให้ระงับวีซ่าที่ออกโดยสถานทูตอังกฤษในประเทศไทย ซึ่งเป็นพาสพอร์ตของ พ.ต.ท.ทักษิณ เลขที่ D215863 และ คุณหญิงพจมาน เลขที่ D206635 (เป็นหมายเลขของพาสพอร์ตเล่มใดเล่มหนึ่ง ระหว่าง พาสพอร์ตธรรมดากับพาสพอร์ต ทางการทูตเล่มสีแดง ที่เคยถูกกดดันให้ยกเลิกจาก ฝ่ายค้านและพันธมิตร…มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า ตัว “D” น่าจะหมายถึง Diplomatic…)

สาม ตามระเบียบปฎิบัติทั่วไป ว๊ซ่าที่อณุญาตเข้าเมือง ไม่ควรอยู่ใน พาสพอร์ตหลายเล่ม ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสนและการแอบอ้างในทางที่เป็นภัยได้

สี่ โปรดสังเกตว่า ไม่ได้มีการห้ามเข้าประเทศอังกฤษโดย Passport เล่มอื่น หรือ Passport ทีออกให้โดยประเทศอื่น (เข้าใจว่า บาฮามาส ได้ออกพาสปอร์ตให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ในฐานะพลเมือง กิติมศักดิ์ ซึ่งสามารถเข้า-ออก ประเทศอังกษได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า เพราะ เป็นประเทศในเครือจักรภพ…Common Wealth )

ห้า โปรดสังเกตว่า อีเมล์ที่ส่งไปยัง AOC นั้น ออกจาก สถานทูตอังกฤษในประเทศไทยและในระดับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ มิได้เป็นท่าทีของกระทรวงต่างประเทศ หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่อย่างใด

หก การที่ข่าวนี้ออกมาสู่สาธารณะเป็นเพราะอุบัติเหตุ หรือ “หลุด” มิได้เกิดจากสถานทูตอังกฤษในประเทศไทย ตั้งใจประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ โปรดสังเกตข้อความท้ายอีเเมล์ ของ Andy Gray บอกถึงขอบเขตของผู้รับข้อมูลอย่างชัดเจนและยังอ้างถึงกฎหมาย Data Protection Act 1998 อีกด้วย

 

image

 

จึงตั้งข้อสังเกตมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน