https://i2.wp.com/cultureofsoccer.com/wp-content/uploads/2007/07/thaksin_shinawatra.jpg
  ก่อนอื่น กระผมต้องกราบขอประทานอภัยต่อคณะผู้พิพากษาที่ดินรัชดาฯ รวมถึงพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนผมทุกท่านที่ผมและภรรยาได้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ยึดหลักการประชาธิปไตยเหนือสิ่งอื่นใดและไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง   สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมและครอบครัว พร้อมกับบุคคลผู้ใกล้ชิดเป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากความต้องการขจัดผมออกจากการเมืองด้วยความพยายามลอบสังหาร นอกจากนี้ ยังตามมาด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร แต่งตั้งคณะบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์มาดำเนินคดีเฉพาะตัวผมและครอบครัว ร่างรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจเผด็จการ แต่งตั้งบุคคลที่
  สนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าไปเป็นกรรมการในองค์กรต่างๆ เพื่อ
  ดำเนินการกับผม
                        เมื่อมีการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเลือก
  พรรคพลังประชาชน ที่ผู้สมัครส่วนมากมาจากพรรคไทยรักไทยเดิม ให้กลับคืนมาทำหน้าที่แทน
  ของพวกเขา ผมคิดว่าเหตุการณ์คงจะดีขึ้น ผมคงมีโอกาสได้กลับไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และได้
  รับความเป็นธรรม จึงได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 แต่
  เหตุการณ์กลับยิ่งเลวร้ายลง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมและครอบครัวเป็นเสมือนผลไม้ ที่เกิด
  จากต้นไม้ที่เป็นพิษ ผลของมันก็ย่อมเป็นพิษตามไปด้วยนั่นก็คือยังคงมีการสืบทอดระบอบเผด็จ
  การในการจัดการการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย ตามมาด้วยการแทรกแซงกระบวนการ
  ยุติธรรม โดยเอาผลลัพธ์ที่อยากจะได้เป็นตัวตั้งเพื่อจัดการกับผมและครอบครัว ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้
  ถือว่าเป็นศัตรูทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงระบบกฎหมาย ระบบข้อเท็จจริงและการสอบสวน
  ดำเนินคดีตามหลักนิติธรรมสากลไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน การบังคับใช้
  กฎหมายที่เป็นผลย้อนหลังไม่ยอมใช้หลักนิติธรรม และหลักนิติรัฐผมและครอบครัวได้ถูกดำเนิน
  การอย่างไม่เป็นธรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
                        การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม และการใช้ระบบ 2 มาตรฐานที่เห็นได้อย่าง
  ชัดเจน ทำให้ผมและครอบครัว พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ยังเทียบไม่ได้
  กับการที่ระบบยุติธรรมของประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีเกียรติ มีความน่าเชื่อถือ สั่งสมมา
  เป็นเวลานานต้องเสื่อมลงเพราะถูกนำมาใช้ทางการเมืองจนขาดความเป็นกลาง
  ซึ่งเป็นผลเสียหายต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง
                       นอกจากนี้ ผมได้รับข่าวสารตลอดว่าชีวิตของกระผมไม่ปลอดภัยในการเดินทางไป
  ไหนมาไหน จึงต้องใช้รถกันกระสุน นี่คือผลที่ได้รับจากการเข้ามาทำงานรับใช้ประเทศ ราช
  บัลลังก์ และประชาชนด้วยความทุ่มเททำงานอย่างหนักมาตลอด เกือบ 6 ปีที่ทำหน้าที่นายก
  รัฐมนตรี ผมจึงต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่ง ที่ต้องตัดสินใจมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษและขอยืนยันว่า

                     ข้อที่ 1 ผมและครอบครัว มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ทุกพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้ แม้ว่าจะมีผู้จงใจใส่ร้ายมาโดยตลอด

                     ข้อที่ 2 ถึงแม้ผมไม่ใช่คนดีสมบูรณ์แบบ แต่ผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้เลวอย่างที่ถูกกล่าวหา เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ผมจะแถลงความจริงในทุกท่านทราบ วันนี้ยังไม่ใช่วันของ
  ผม ขอให้ผู้สนับสนุนอดทนอีกนิดหนึ่งครับ
                      ข้อที่ 3 หากผมยังมีวาสนา ผมจะขอกลับมาตายบนผืนแผ่นดินไทย เฉกเช่นคนไทยทุกๆ คน

  ด้วยความเคารพรัก

  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

   

  Thaksin’s “Asylum” Announcement: “Regarding the non-appearance at the Supreme Court”

  “Firstly, I would like to apologize to the judges involved in the Rachadapisek land case and to all my Thai brothers and sisters who have supported me, for traveling to England – a country that holds to the principle of democracy above all else – without reporting to the Supreme Court division for Political Office Holders.Those things that have happened to me, my family and those who are close to me, are a product of the attempt to eliminate me from politics, by assassination and subsequently by the coup d’état. [The coup group] appointed antagonistic individuals to pursue cases against me, and to draft a constitution that preserved dictatorial power; and appointed those who supported the coup into the various organs in order to pursue me. After the election on 23 December 2007, the majority of the people voted for the People’s Power Party, the majority of whose members were former members from Thai Rak Thai [Thaksin’s old party] to return to their duties as representatives of the people.

  I thought the situation was improving and that I would have the opportunity to prove my innocence, and receive justice, thus I returned to Thailand on the 28 February 2008.But the situation got worse; and the things that happened to me and my family were like the fruit of a poison tree, the fruit from such a tree is poison: the preservation of dictatorship by managing democracy and interfering in the justice system… to eliminate me and my family, by those who consider me their political enemy. They do so with no concern for the legal system… or the universal rule of law, whether it is in regard to witness evidence or the use of retrospective measures; they did not use the principles of the rule of law and the legal state. My family and I have been subject to continuous injustice.

  The obvious interference in the justice system and the use of double standards that denies justice to me and my family and those involved can not be compared to the fact that the country’s long-standing processes of justice and the esteemed organizations involved have now degenerated; their politicization and lack of neutrality is a great loss to the country.

  Besides this, my life has been under threat and wherever I traveled I have had to use bullet proof vehicles: this is what I get from giving myself to the nation, the palace and the people with great energy for six years as prime minister I thus apologize one more time that I have had to make this decision to live in England, and I affirm that:

  1 My family and I are inestimably loyal to the monarchy and to all members of the royal family, even though there are those who have slanderously suggested otherwise.

  2 While I am not perfect, I am not as bad as I have been accused of being. When the appropriate time comes, I will declare the truth for all to know; today, is not my day, to my supporters, please continue to be patient.

  3. Like all Thai people, if I have good fortune I request to die on Thai soil.

  With respect and love,

  Police Lieutenant Thaksin Shinawatra

  คำแปลภาษาอังกฤษจาก Sovereign Myth