เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 50 เวลา 13.30 . คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.50 ว่า ขณะนี้ กกต.ได้รับแจ้งผลการนับคะแนนจาก 76 จังหวัด 157 เขตเลือกตั้งครบถ้วนแล้ว จึงขอแถลงให้ทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งดังเอกสารดังต่อไปนี้

1. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

            ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้มีการปรับฐานข้อมูลจากที่เคยได้รับเมื่อเดือนตุลาคม 2550 โดยได้มีการสำรวจและปรับปรุงจากจำนวนผู้ที่ได้แจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ จากสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมทั้งจากทะเบียนบ้านกลางด้วยนั้น จนถึง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นรวม 44,002,593 คน

2. การใช้สิทธิเลือกตั้ง

            ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 32,759,009 คน คิดเป็น 74.45 %

 

โดยแบ่งเป็น ใช้สิทธิแบบสัดส่วน

บัตรเสีย คิดเป็น 5.57 %

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน คิดเป็น 2.85 %

 

แบบแบ่งเขต

บัตรเสีย คิดเป็น 2.55 %

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน คิดเป็น 4.57 %

 

3. สถิติจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

แบบสัดส่วน

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง           มากที่สุด จ.ลำพูน 88.90 %

                                    น้อยที่สุด จ.สกลนคร 66.73 %

บัตรดี                             มากที่สุด จ.ระนอง 95.10 %

                                    น้อยที่สุด จ.ตาก 88.44 %

บัตรเสีย                          มากที่สุด จ.ตาก 9.06 %

                                    น้อยที่สุด จ.สมุทรสงคราม 2.54 %

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน   มากที่สุด จ.พระนครศรีอยุธยา         5.05 %

                                    น้อยที่สุด จ.ชุมพร 1.49 %

 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง      

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง           มากที่สุด จ.ลำพูน 88.90 %

                                    น้อยที่สุด จ.สกลนคร 66.81 %

บัตรดี                             มากที่สุด จ.ร้อยเอ็ด 96.13 %

                                    น้อยที่สุด จ.ภูเก็ต 87.54 %

บัตรเสีย                          มากที่สุด จ.สิงห์บุรี 6.64 %

                                    น้อยที่สุด จ.มหาสารคาม 1.12 %

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน   มากที่สุด จ.ภูเก็ต 9.90 %

                                    น้อยที่สุด จ.ร้อยเอ็ด 2.08 %

 

            เป็นที่น่าสังเกตว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเลือกตั้ง ปี 2548 มีผู้มาใช้สิทธิ 72.56 ซึ่งนับว่ามีผู้มาใช้สิทธิกันมากแล้วก็ยังน้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้

            สำหรับจำนวนบัตรเสียครั้งนี้นับว่าเป็นที่น่าพอใจโดยที่ไม่มีจำนวนบัตรเสียมากจนเกินไปนัก ทั้งๆ ที่ผู้มาใช้สิทธิจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และแต่ละใบก็จะทำเครื่องหมายกากบาทเลือก ส.ส. จำนวนไม่เท่ากันอีกด้วย แต่จำนวนบัตรเสียแบบแบ่งเขตยังน้อยกว่าการเลือกตั้งในปี 2544 ซึ่งมีถึงร้อยละ 10.01 และปี 2548 ร้อยละ 5.99 เพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเสียเพียงร้อยละ 2.55 ซึ่งไม่เกิน 3 % ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 

4. จำนวนส.ส.ที่พรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง มีดังนี้

 

1) พรรคพลังประชาชน            สัดส่วน 34 ที่นั่ง              แบ่งเขต 199 ที่นั่ง         รวม 233 ที่นั่ง

2) พรรคประชาธิปัตย์              สัดส่วน 33 ที่นั่ง              แบ่งเขต 132 ที่นั่ง         รวม 165 ที่นั่ง

3) พรรคเพื่อแผ่นดิน                สัดส่วน 7 ที่นั่ง                แบ่งเขต 17 ที่นั่ง           รวม 24 ที่นั่ง

4) พรรคชาติไทย                    สัดส่วน 4 ที่นั่ง                แบ่งเขต 33 ที่นั่ง           รวม 37 ที่นั่ง

5) พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา สัดส่วน 1 ที่นั่ง                แบ่งเขต 8 ที่นั่ง             รวม 9 ที่นั่ง

6) พรรคประชาราช                 สัดส่วน 1 ที่นั่ง                แบ่งเขต 4 ที่นั่ง             รวม 5 ที่นั่ง

7) พรรคมัชฌิมาธิปไตย    ไม่ได้รับเลือกตั้งแบบสัดส่วน  แบ่งเขต 7 ที่นั่ง             รวม 7 ที่นั่ง         

           

ขอเรียนว่า การแถลงในครั้งนี้มิใช่การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง แต่เป็นการแถลงผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ว่าพรรคใดจะได้รับ ส.ส. จำนวนเท่าใดและใครได้รับคะแนนเท่าใด ส่วนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนั้น กกต. จะพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเลือกตั้ง โดยที่ผู้นั้นต้องไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านด้วย ซึ่ง กกต. จะพิจารณาประกาศรับรองผลให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันทำการนับแต่วันเลือกตั้ง (4 มกราคม 2551) ส่วนผู้ที่มีเรื่องถูกร้องเรียนร้องคัดค้าน กกต. จะต้องทำการพิจารณาต่อไป รวมทั้งหากมีกรณีที่ต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 127 ที่กำหนดว่าต้องจัดให้มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือภายในวันที่ 22 มกราคม 2551

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต ที่ได้รับคะแนนอยู่ในลำดับที่ได้รับเลือกตั้ง

จำแนกเป็นรายจังหวัดและเขตเลือกตั้ง 157 เขต (400 คน)

 

 

 

 

 

 

จังหวัด

เขต

ชื่อ-สกุล

พรรค

หมายเลข

กรุงเทพมหานคร

1

ม.ล.

อภิมงคล  โสณกุล

ประชาธิปัตย์

4

 

 

นางสาว

อรอนงค์  กาญจนชูศักดิ์

ประชาธิปัตย์

5

 

 

นาง

เจิมมาศ จึงเลิศศิริ

ประชาธิปัตย์

6

 

2

นาย

กรณ์ จาติกวณิช

ประชาธิปัตย์

13

 

 

นาย

สมเกียรติ ฉันทวานิช

ประชาธิปัตย์

14

 

 

นาย

อนุชา บูรพชัยศรี

ประชาธิปัตย์

15

 

3

นาย

พีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค

ประชาธิปัตย์

7

 

 

นาย

ธนา  ชีรวินิจ

ประชาธิปัตย์

8

 

 

นาย

สรรเสริญ สมะลาภา

ประชาธิปัตย์

9

 

4

นาย

บุญยอด สุขถิ่นไทย

ประชาธิปัตย์

10

 

 

นาย

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

ประชาธิปัตย์

11

 

 

นาย

สกลธี ภัททิยกุล

ประชาธิปัตย์

12

 

5

นาย

อนุสรณ์ ปั้นทอง

พลังประชาชน

14

 

 

น.อ.

อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

พลังประชาชน

13

 

 

นาย

การุณ โหสกุล

พลังประชาชน

15

 

6

นาย

สมัย  เจริญช่าง

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

ทิวา  เงินยวง

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

ไพโรจน์  อิสระเสรีพงษ์

พลังประชาชน

12

 

7

นาย

ดนุพร ปุณณกันต์

พลังประชาชน

20

 

 

นาย

วิชาญ มีนชัยนันท์

พลังประชาชน

19

 

 

นาง

นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ

ประชาธิปัตย์

8

 

8

คุณหญิง

กัลยา  โสภณพนิช

ประชาธิปัตย์

7

 

 

นาย

สามารถ  มะลูลีม

ประชาธิปัตย์

8

 

 

นาย

สุทธิ  ปัญญาสกุลวงศ์

ประชาธิปัตย์

9

 

9

นาง

นันทพร  วีรกุลสุนทร

ประชาธิปัตย์

14

 

 

นาย

สุรันต์  จันทร์พิทักษ์

ประชาธิปัตย์

13

 

 

นาย

วิลาศ  จันทร์พิทักษ์

ประชาธิปัตย์

15

 

10

นาย

ถวิล  ไพรสณฑ์

ประชาธิปัตย์

4

 

 

นาย

สากล ม่วงศิริ

พลังประชาชน

15

 

 

นาย

สุวัฒน์ วรรณศิริกุล

พลังประชาชน

13

 

11

นาง

อรอนงค์  คล้ายนก

ประชาธิปัตย์

8

 

 

นาย

โกวิทย์  ธารณา

ประชาธิปัตย์

7

 

 

นาย

สุธา  ชันแสง

พลังประชาชน

1

 

12

นาย

องอาจ คล้ามไพบูลย์

ประชาธิปัตย์

10

 

 

นาย

ชนินทร์ รุ่งแสง

ประชาธิปัตย์

12

 

 

นางสาว

รัชดา ธนาดิเรก

ประชาธิปัตย์

11

กระบี่

1

นาย

อาคม  เอ่งฉ้วน

ประชาธิปัตย์

7

 

 

นาย

สาคร  เกี่ยวข้อง

ประชาธิปัตย์

8

 

 

นาย

พิเชษฐ  พันธุ์วิชาติกุล

ประชาธิปัตย์

9

กาญจนบุรี

1

พล.ท.

มะ  โพธิ์งาม

พลังประชาชน

8

 

 

พล.อ.

สมชาย  วิษณุวงศ์

พลังประชาชน

7

 

 

นาย

อัฏฐพล  โพธิพิพิธ

ประชาธิปัตย์

18

 

2

นาย

ปารเมศ  โพธารากุล

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

สันทัด  จีนาภักดิ์

พลังประชาชน

9

กาฬสินธุ์

1

นาง

บุญรื่น  ศรีธเรศ

พลังประชาชน

22

 

 

นาย

วีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์

พลังประชาชน

23

 

 

นาย

คมเดช  ไชยศิวามงคล

พลังประชาชน

24

 

2

นาย

ประเสริฐ  บุญเรือง

พลังประชาชน

21

 

 

นาย

พีระเพชร  ศิริกุล

พลังประชาชน

19

 

 

นาย

นิพนธ์  ศรีธเรศ

พลังประชาชน

20

กำแพงเพชร

1

นาย

ปรีชา  มุสิกุล

ประชาธิปัตย์

3

 

 

นาย

สุขวิชชาญ  มุสิกุล

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

สำราญ  ศรีแปงวงค์

ประชาธิปัตย์

2

 

2

นาย

ปริญญา  ฤกษ์หร่าย

พลังประชาชน

6

 

 

นาย

อนันต์  ผลอำนวย

พลังประชาชน

5

ขอนแก่น

1

นาย

ประจักษ์  แกล้วกล้าหาญ

พลังประชาชน

5

 

 

นาย

จักริน   พัฒน์ดำรงจิตร

พลังประชาชน

6

 

 

นาย

ภูมิ  สาระผล

พลังประชาชน

4

 

2

ร.ท.

ปรีชาพล  พงษ์พานิช

พลังประชาชน

17

 

 

นาง

ดวงแข   อรรณนพพร

พลังประชาชน

18

 

 

นาย

เรืองเดช   สุพรรณฝ่าย

พลังประชาชน

16

 

3

นาย

นวัธ   เตาะเจริญสุข

พลังประชาชน

11

 

 

นาย

ปัญญา  ศรีปัญญา

พลังประชาชน

12

 

 

นาย

จตุพร  เจริญเชื้อ

พลังประชาชน

10

 

4

นาย

สมศักดิ์   เกียรติสุรนนท์

พลังประชาชน

2

 

 

นาย

สุชาย   ศรีสุรพล

พลังประชาชน

1

จันทบุรี

1

นาย

ธวัชชัย อนามพงษ์

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

พงศ์เวช เวชชาชีวะ

ประชาธิปัตย์

3

ฉะเชิงเทรา

1

นาย

พิเชษฐ์  ตันเจริญ

เพื่อแผ่นดิน

1

 

 

นาย

อิทธิ  ศิริลัทธยากร

พลังประชาชน

12

 

2

นาย

วุฒิพงศ์  ฉายแสง

พลังประชาชน

11

 

 

นาง

ฐิติมา  ฉายแสง

พลังประชาชน

12

ชลบุรี

1

นาย

ประมวล  เอมเปีย

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

บรรจบ  รุ่งโรจน์

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

มานิตย์  ภาวสุทธิ์

ประชาธิปัตย์

3

 

2

นาง

พจนารถ  แก้วผลึก

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

ฐนโรจน์   โรจนกุลเสฏฐ์

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

ไมตรี  สอยเหลือง

ประชาธิปัตย์

3

 

3

นาย

สรวุฒิ  เนื่องจำนงค์

ประชาธิปัตย์

6

 

 

พล.ต.ต.

วีระ  อนันตกูล

ประชาธิปัตย์

5

ชัยนาท

1

นาง

นันทนา    สงฆ์ประชา

ชาติไทย

12

 

 

นาย

มณเฑียร   สงฆ์ประชา

ชาติไทย

11

ชัยภูมิ

1

นาย

เจริญ จรรย์โกมล

พลังประชาชน

13

 

 

นาย

มานะ โลหะวณิชย์

พลังประชาชน

15

 

 

นาย

เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์

ชาติไทย

2

 

2

นาย

สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

พลังประชาชน

1

 

 

นาย

บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย

ชาติไทย

3

 

3

นางสาว

ปาริชาติ ชาลีเครือ

พลังประชาชน

7

 

 

นางสาว

สุนทรี ชัยวิรัตนะ

พลังประชาชน

8

ชุมพร

1

นาย

ชุมพล    จุลใส

ประชาธิปัตย์

3

 

 

นาย

สราวุธ    อ่อนละมัย

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

ธีระชาติ   ปางวิรุฬห์รักษ์

ประชาธิปัตย์

1

เชียงราย

1

นาย

สามารถ  แก้วมีชัย

พลังประชาชน

7

 

 

นาย

สฤษฏ์  อึ้งอภินันท์

พลังประชาชน

8

 

 

นาย

สุรสิทธิ์  เจียมวิจักษณ์

พลังประชาชน

9

 

2

นาย

รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์

พลังประชาชน

13

 

 

นางสาว

วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์

พลังประชาชน

14

 

 

นาย

พิเชษฐ์   เชื้อเมืองพาน

พลังประชาชน

15

 

3

นางสาว

ละออง ติยะไพรัช

พลังประชาชน

11

 

 

นาย

อิทธิเดช แก้วหลวง

พลังประชาชน

12

เชียงใหม่

1

นางสาว

ชินณิชา  วงศ์สวัสดิ์

พลังประชาชน

19

 

 

นาย

สุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล

พลังประชาชน

20

 

 

นาย

กฤษดากรณ์   เสียมภักดี

พลังประชาชน

21

 

2

นาย

บุญทรง   เตริยาภิรมย์

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

วิทยา   ทรงคำ

พลังประชาชน

5

 

 

นาย

นพคุณ   รัฐผไท

พลังประชาชน

6

 

3

นาย

จุลพันธ์  อมรวิวัฒน์

พลังประชาชน

16

 

 

นาย

ไกร  ดาบธรรม

รวมใจไทยชาติพัฒนา

10

 

 

นาย

ประสิทธิ์  วุฒินันชัย

พลังประชาชน

18

 

4

นาย

นรพล  ตันติมนตรี

เพื่อแผ่นดิน

7

 

 

นาย

สุรพล  เกียรติไชยากร

พลังประชาชน

5

ตรัง

1

นาย

สาทิตย์  วงศ์หนองเตย

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

สุกิจ  อัถโถปกรณ์

ประชาธิปัตย์

2

 

2

นาย

สมชาย  โล่สถาพรพิพิธ

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

สมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล

ประชาธิปัตย์

2

ตราด

1

นาย

ธีระ  สลักเพชร

ประชาธิปัตย์

3

ตาก

1

นาย

ชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

ธนิตพล  ไชยนันทน์

ประชาธิปัตย์

3

 

 

นาย

เธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ

ประชาธิปัตย์

2

นครนายก

1

นาย

ชาญชัย   อิสระเสนารักษ์

ประชาธิปัตย์

9

 

 

นาย

วุฒิชัย  กิตติธเนศวร

พลังประชาชน

11

นครปฐม

1

นาย

สมพัฒน์  แก้วพิจิตร

ชาติไทย

10

 

 

นาย

อนุชา  สะสมทรัพย์

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

รัฐกร  เจนกิจณรงค์

พลังประชาชน

6

 

2

นาย

ก่อเกียรติ  สิริยะเสถียร

พลังประชาชน

12

 

 

นาย

เผดิมชัย สะสมทรัพย์

พลังประชาชน

11

นครพนม

1

นาย

ศุภชัย  โพธิ์สุ

พลังประชาชน

2

 

 

นาย

ประสงค์  บูรณ์พงศ์

พลังประชาชน

1

 

2

นาย

ไพจิต  ศรีวรขาน

พลังประชาชน

1

 

 

นาย

อลงกต  มณีกาศ

เพื่อแผ่นดิน

4

นครราชสีมา

1

นาย

วัชรพล  โตมรศักดิ์

รวมใจไทยชาติพัฒนา

3

 

 

นาย

ประเสริฐ  บุญชัยสุข

รวมใจไทยชาติพัฒนา

2

 

 

นาย

วรรณรัตน์  ชาญนุกูล

รวมใจไทยชาติพัฒนา

1

 

2

นาย

ประนอม  โพธิ์คำ

เพื่อแผ่นดิน

13

 

 

นาง

จิตรวรรณ  หวังศุภกิจโกศล

เพื่อแผ่นดิน

14

 

 

พ.ต.ท.

สมชาย   เพศประเสริฐ

พลังประชาชน

1

 

3

นาย

บุญเลิศ  ครุฑขุนทด

พลังประชาชน

12

 

 

นาง

ลินดา  เชิดชัย

พลังประชาชน

11

 

 

นาย

ประเสริฐ  จันทรรวงทอง

พลังประชาชน

10

 

4

นาง

ทัศนียา  รัตนเศรษฐ

รวมใจไทยชาติพัฒนา

13

 

 

ร.ต. หญิง

ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี

เพื่อแผ่นดิน

1

 

 

นาย

อนุวัฒน์  วิเศษจินดาวัฒน์

เพื่อแผ่นดิน

2

 

5

นาย

ภิรมย์  พลวิเศษ

พลังประชาชน

6

 

 

นาย

สมชัย  ฉัตรพัฒนศิริ

รวมใจไทยชาติพัฒนา

1

 

6

นาย

มีชัย  จิตต์พิพัฒน์

เพื่อแผ่นดิน

4

 

 

นาย

พลพีร์  สุวรรณฉวี

เพื่อแผ่นดิน

3

นครศรีธรรมราช

1

นางสาว

นริศา  อดิเทพวรพันธุ์

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

อภิชาต  ศักดิเศรษฐ์

ประชาธิปัตย์

3

 

 

นาย

สัมพันธ์  ทองสมัคร

ประชาธิปัตย์

1

 

2

นาย

ชินวรณ์  บุณยเกียรติ

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

เทพไท  เสนพงศ์

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

ประกอบ  รัตนพันธ์

ประชาธิปัตย์

3

 

3

นาย

วิทยา  แก้วภราดัย

ประชาธิปัตย์

11

 

 

นาย

อภิชาต  การิกาญจน์

ประชาธิปัตย์

12

 

4

นาย

สุรเชษฐ์  มาศดิตถ์

ประชาธิปัตย์

7

 

 

น.ส.

พิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล

ประชาธิปัตย์

8

นครสวรรค์

1

นาย

สมควร  โอบอ้อม

ประชาธิปัตย์

10

 

 

นาย

สงกรานต์  จิตสุทธิภากร

ประชาธิปัตย์

11

 

 

นาย

สมชัย เจริญชัยฤทธิ์

ประชาราช

15

 

2

นาย

นิโรธ  สุนทรเลขา

ชาติไทย

5

 

 

นาย

สัญชัย  วงษ์สุนทร

พลังประชาชน

1

 

3

นาย

พีระเดช  ศิริวันสาณฑ์

ชาติไทย

3

 

 

พ.ต.ต.

นุกูล  แสงศิริ

มัชฌิมาธิปไตย

7

นนทบุรี

1

นาย

อุดมเดช รัตนเสถียร

พลังประชาชน

1

 

 

นาย

นิทัศน์ ศรีนนท์

พลังประชาชน

2

 

 

นาย

มานะศักดิ์   จันทร์ประสงค์

พลังประชาชน

3

 

2

นาย

สมบัติ   สิทธิกรวงศ์

ประชาธิปัตย์

13

 

 

นาย

ทศพล เพ็งส้ม

ประชาธิปัตย์

14

 

 

พ.อ.

อภิวันท์   วิริยะชัย

พลังประชาชน

19

นราธิวาส

1

นาย

แวมาฮาดี  แวดาโอะ

เพื่อแผ่นดิน

16

 

 

นาย

เจะอามิง  โตะตาหยง

ประชาธิปัตย์

19

 

 

นาย

วัชระ  ยาวอหะซัน

ชาติไทย

4

 

2

นาย

กูเฮง  ยาวอหะซัน

ชาติไทย

1

 

 

นาย

นัจมุดดีน อูมา

พลังประชาชน

9

น่าน

1

นาย

ชลน่าน  ศรีแก้ว

พลังประชาชน

3

 

 

นาง

สิรินทร รามสูต

พลังประชาชน

2

 

 

ดร.

วัลลภ  สุปริยศิลป์

พลังประชาชน

1

บุรีรัมย์

1

นาย

ประกิจ   พลเดช

พลังประชาชน

15

 

 

นาย

พรชัย   ศรีสุริยันโยธิน

พลังประชาชน

13

 

 

นาย

รุ่งโรจน์   ทองศรี

พลังประชาชน

14

 

2

นาย

รังสิกร    ทิมาตฤกะ

พลังประชาชน

1

 

 

นาย

ทรงศักดิ์   ทองศรี

พลังประชาชน

3

 

 

นาย

มนต์ไชย   ชาติวัฒนศิริ

พลังประชาชน

2

 

3

นาย

สนอง  เทพอักษรณรงค์

พลังประชาชน

8

 

 

นาย

ประสิทธิ์  ตั้งศรีเกียรติกุล

พลังประชาชน

7

 

4

นาย

ปณวัตร   เลี้ยงผ่องพันธุ์

ชาติไทย

9

 

 

นาย

โสภณ   ซารัมย์

พลังประชาชน

3

ปทุมธานี

1

นาย

เอกพจน์  ปานแย้ม

ชาติไทย

2

 

 

นาย

สุรพงษ์  อึ้งอัมพรวิไล

ชาติไทย

1

 

 

นาย

สุทิน นพขำ

พลังประชาชน

13

 

2

นางสาว

พรพิมล   ธรรมสาร

พลังประชาชน

12

 

 

ว่าที่ ร.ต.

สุเมธ   ฤทธาคนี

พลังประชาชน

11

 

 

นาย

ชูชาติ   หาญสวัสดิ์

พลังประชาชน

10

ประจวบคีรีขันธ์

1

นาย

เฉลิมชัย  ศรีอ่อน

ประชาธิปัตย์

4

 

 

นาย

มนตรี  ปาน้อยนนท์

ประชาธิปัตย์

6

 

 

นาย

ประมวล  พงศ์ถาวราเดช

ประชาธิปัตย์

5

ปราจีนบุรี

1

นาย

ชยุต  ภุมมะกาญจนะ

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

สุนทร  วิลาวัลย์

มัชฌิมาธิปไตย

7

 

 

นาย

คงกฤช  หงษ์วิไล

พลังประชาชน

5

ปัตตานี

1

นาย

อันวาร์  สาและ

ประชาธิปัตย์

5

 

 

นาย

อิสมาแอล  เบญอิบรอฮิม

ประชาธิปัตย์

6

 

2

นาย

นิมุคตาร์  วาบา

เพื่อแผ่นดิน

5

 

 

นาย

ยุซรี  ซูสารอ

เพื่อแผ่นดิน

6

พระนครศรีอยุธยา

1

นาย

สุรเชษฐ์ ชัยโกศล

พลังประชาชน

17

 

 

นาย

พ้อง ชีวานันท์

พลังประชาชน

16

 

 

นาย

เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

ชาติไทย

13

 

2

นาย

สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

วิทยา บุรณศิริ

พลังประชาชน

3

พะเยา

1

นาย

วิสุทธิ์ ไชยณรุณ

พลังประชาชน

12

 

 

นางสาว

อรุณี ชำนาญยา

พลังประชาชน

11

 

 

นาย

ไพโรจน์ ตันบรรจง

พลังประชาชน

10

พังงา

1

นาง

กันตวรรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์

ประชาธิปัตย์

7

 

 

นาย

จุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฎ์

ประชาธิปัตย์

8

พัทลุง

1

นาย

นิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นางสาว

สุพัชรี  ธรรมเพชร

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

นริศ  ขำนุรักษ์

ประชาธิปัตย์

3

พิจิตร

1

นาย

นราพัฒน์ แก้วทอง

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

วินัย  ภัทรประสิทธิ์

รวมใจไทยชาติพัฒนา

3

 

2

นาย

ศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์

ชาติไทย

2

 

 

พล.ต.

สนั่น  ขจรประศาสน์

ชาติไทย

1

พิษณุโลก

1

นาย

วรงค์ เดชกิจวิกรม

ประชาธิปัตย์

10

 

 

นาย

นิยม ช่างพินิจ

พลังประชาชน

9

 

 

นาย

มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

พลังประชาชน

7

 

2

นาย

นคร มาฉิม

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

จุติ ไกรฤกษ์

ประชาธิปัตย์

1

เพชรบุรี

1

นาย

อลงกรณ์ พลบุตร

ประชาธิปัตย์

7

 

 

นาย

อภิชาติ สุภาแพ่ง

ประชาธิปัตย์

9

 

 

นาย

กัมพล สุภาแพ่ง

ประชาธิปัตย์

8

เพชรบูรณ์

1

นาย

จักรัตน์  พั้วช่วย

พลังประชาชน

13

 

 

นาย

วิจิตร  พรพฤฒิพันธุ์

ชาติไทย

4

 

 

นาย

สุทัศน์  จันทร์แสงศรี

ประชาธิปัตย์

10

 

2

นาย

เอี่ยม  ทองใจสด

พลังประชาชน

13

 

 

นาง

วันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์

พลังประชาชน

14

 

 

นาย

สุรศักดิ์  อนรรฆพันธ์

พลังประชาชน

15

แพร่

1

นาย

วรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

นิยม  วิวรรธนดิฐกุล

พลังประชาชน

6

 

 

นาง

ปานหทัย  เสรีรักษ์

พลังประชาชน

5

ภูเก็ต

1

นาย

เรวัต  อารีรอบ

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

ทศพร  เทพบุตร

ประชาธิปัตย์

1

มหาสารคาม

1

นาย

สุทิน  คลังแสง

พลังประชาชน

19

 

 

นาย

จิรวัฒน์  ศิริพานิชย์

พลังประชาชน

21

 

 

นาย

สุรจิตร  ยนต์ตระกูล

พลังประชาชน

20

 

2

นาย

สรรพภัญญู  ศิริไปล์

พลังประชาชน

12

 

 

นาย

สุชาติ  โชคชัยวัฒนากร

พลังประชาชน

10

 

 

นาย

ไชยวัฒน์  ติณรัตน์

พลังประชาชน

11

มุกดาหาร

1

นาย

วิทยา  บุตรดีวงค์

เพื่อแผ่นดิน

5

 

 

นาง

วรศุลี  เชาว์ศิริกุล

รวมใจไทยชาติพัฒนา

8

แม่ฮ่องสอน

1

นาย

สมบัติ  ยะสินธุ์

ประชาธิปัตย์

8

 

 

นาย

อดุลย์  วันไชยธนวงศ์

พลังประชาชน

4

ยโสธร

1

นาย

รณฤทธิชัย คานเขต

เพื่อแผ่นดิน

15

 

 

นางสาว

ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ

ประชาธิปัตย์

11

 

2

นาย

พิกิฏ ศรีชนะ

เพื่อแผ่นดิน

2

 

 

นาย

พีรพันธุ์ พาลุสุข

พลังประชาชน

12

ยะลา

1

นาย

ประเสริฐ  พงษ์สุวรรณศิริ

ประชาธิปัตย์

4

 

 

นาย

อับดุลการิม  เด็งระกีนา

ประชาธิปัตย์

5

 

 

นาย

ซูการ์โน  มะทา

พลังประชาชน

3

ร้อยเอ็ด

1

นาย

ฉลาด  ขามช่วง

พลังประชาชน

19

 

 

นาย

เศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์

พลังประชาชน

21

 

 

นาย

วราวงษ์  พันธุ์ศิลา

พลังประชาชน

20

 

2

นาย

นิสิต  สินธุไพร

พลังประชาชน

5

 

 

นาย

ศักดา  คงเพชร

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

กิตติ  สมทรัพย์

พลังประชาชน

6

 

3

นาย

นพดล  พลซื่อ

เพื่อแผ่นดิน

7

 

 

นาย

นิรมิต  สุจารี

พลังประชาชน

6

ระนอง

1

นาย

วิรัช ร่มเย็น

ประชาธิปัตย์

5

ระยอง

1

นาย

สาธิต  ปิตุเตชะ

ประชาธิปัตย์

3

 

 

นาย

วิชัย  ล้ำสุทธิ

ประชาธิปัตย์

4

 

2

นาย

ธารา  ปิตุเตชะ

ประชาธิปัตย์

11

 

 

นาย

บัญญัติ  เจตนจันทร์

ประชาธิปัตย์

12

ราชบุรี

1

นาย

บุญลือ ประเสริฐโสภา

พลังประชาชน

7

 

 

นาง

ปารีณา ปาจรียางกูร

ชาติไทย

2

 

 

นางสาว

ปรีชญา ขำเจริญ

ประชาธิปัตย์

18

 

2

นาย

มานิต นพอมรบดี

มัชฌิมาธิปไตย

4

 

 

นาย

สามารถ พิริยะปัญญาพร

ประชาธิปัตย์

2

ลพบุรี

1

นาย

กมล  จิระพันธุ์วาณิช

ชาติไทย

7

 

 

นางสาว

ผ่องศรี   ธาราภูมิ

ประชาธิปัตย์

4

 

 

นาย

สุชาติ  ลายนำเงิน

พลังประชาชน

11

 

2

นาย

อำนวย   คลังผา

พลังประชาชน

3

 

 

นาย

นิยม  วรปัญญา

พลังประชาชน

4

ลำปาง

1

นาย

กิตติกร  โล่ห์สุนทร

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

ธนาธร  โล่ห์สุนทร

พลังประชาชน

5

 

 

นาย

วาสิต  พยัคฆบุตร

พลังประชาชน

6

 

2

นาย

อิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร์

พลังประชาชน

3

 

 

นาย

จรัสฤทธิ์  จันทรสุรินทร์

พลังประชาชน

4

ลำพูน

1

นาย

อนุสรณ์  วงศ์วรรณ

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

สถาพร  มณีรัตน์

พลังประชาชน

5

 

 

นาย

สงวน  พงษ์มณี

พลังประชาชน

6

เลย

1

นาย

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข

พลังประชาชน

1

 

 

นาง

พัฒนา สังขทรัพย์

พลังประชาชน

2

 

2

นาง

นันทนา ทิมสุวรรณ

พลังประชาชน

9

 

 

นาง

เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

พลังประชาชน

10

ศรีสะเกษ

1

นาย

ธเนศ  เครือรัตน์

พลังประชาชน

7

 

 

นาย

สิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ

ชาติไทย

19

 

 

นาย

ปวีณ  แซ่จึง

พลังประชาชน

9

 

2

นาย

วีระพล  จิตสัมฤทธิ์

พลังประชาชน

11

 

 

นาย

พรศักดิ์  เจริญประเสริฐ

พลังประชาชน

10

 

 

ร้อยโท

กุเทพ  ใสกระจ่าง

พลังประชาชน

12

 

3

นาง

อุดมลักษณ์  เพ็งนรพัฒน์

มัชฌิมาธิปไตย

4

 

 

นาย

ธีระ  ไตรสรณกุล

พลังประชาชน

9

 

 

นาย

วิวัฒชัย  โหตระไวศยะ

พลังประชาชน

7

สกลนคร

1

นาย

เฉลิมชาติ การุญ

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

นิยม เวชกามา

พลังประชาชน

5

 

 

นาย

ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย

พลังประชาชน

6

 

2

นาย

เสรี สาระนันท์

พลังประชาชน

7

 

 

นาย

จุมพฏ บุญใหญ่

พลังประชาชน

8

 

3

นาย

พงษ์ศักดิ์ บุญศล

พลังประชาชน

9

 

 

นาย

เกษม อุประ

พลังประชาชน

10

สงขลา

1

นาย

ประพร  เอกอุรุ

ประชาธิปัตย์

14

 

 

นาย

วินัย  เสนเนียม

ประชาธิปัตย์

13

 

 

นาย

เจือ  ราชสีห์

ประชาธิปัตย์

15

 

2

นาย

ถาวร  เสนเนียม

ประชาธิปัตย์

1

 

 

นาย

วิรัตน์  กัลยาศิริ

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

ลาภศักดิ์  ลาภาโรจน์กิจ

ประชาธิปัตย์

3

 

3

นาย

ศิริโชค  โสภา

ประชาธิปัตย์

3

 

 

นาย

นาราชา  สุวิทย์

ประชาธิปัตย์

4

สตูล

1

นาย

ฮอชาลี  ม่าเหร็ม

ประชาธิปัตย์

4

 

 

นาย

อสิ  มะหะมัดยังกี

ประชาธิปัตย์

3

สมุทรปราการ

1

นาง

อนุสรา  ยังตรง

พลังประชาชน

11

 

 

นาย

ประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย

พลังประชาชน

12

 

 

นาย

สงคราม  กิจเลิศไพโรจน์

พลังประชาชน

10

 

2

นาย

นที  สุทินเผือก

พลังประชาชน

4

 

 

นาย

จิรพันธ์  ลิ้มสกุลศิริรัตน์

พลังประชาชน

3

 

3

นาย

ประชา  ประสพดี

พลังประชาชน

1

 

 

นาง

นฤมล  ธารดำรงค์

พลังประชาชน

2

สมุทรสงคราม

1

นางสาว

รังสิมา  รอดรัศมี

ประชาธิปัตย์

4

สมุทรสาคร

1

น.ต.

สุธรรม ระหงษ์

ประชาธิปัตย์

7

 

 

นาย

ครรชิต ทับสุวรรณ

ประชาธิปัตย์

8

 

 

นาย

มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์

พลังประชาชน

1

สระแก้ว

1

นาย

ฐานิสร์  เทียนทอง

ประชาราช

4

 

 

นางสาว

ตรีนุช  เทียนทอง

ประชาราช

5

 

 

นาย

สรวงศ์  เทียนทอง

ประชาราช

6

สระบุรี

1

นางสาว

กัลยา  รุ่งวิจิตรชัย

ประชาธิปัตย์

11

 

 

ร.ต.

ปรพล  อดิเรกสาร

พลังประชาชน

13

 

2

นาย

วีระพล  อดิเรกสาร

พลังประชาชน

9

 

 

นาย

วัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ

ประชาธิปัตย์

4

สิงห์บุรี

1

นาย

ชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์

ชาติไทย

4

สุโขทัย

1

นาย

สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล

ประชาธิปัตย์

4

 

 

นาย

วิรัตน์ วิริยะพงษ์

ประชาธิปัตย์

3

 

2

นาย

สมเจตน์  ลิมปะพันธุ์

ชาติไทย

1

 

 

นาย

อารยะ  ชุมดวง

มัชฌิมาธิปไตย

5

สุพรรณบุรี

1

นาย

บรรหาร   ศิลปอาชา

ชาติไทย

1

 

 

นาย

ณัฐวุฒิ   ประเสริฐสุวรรณ

ชาติไทย

3

 

 

นาย

วราวุธ   ศิลปอาชา

ชาติไทย

2

 

2

นาย

เสมอกัน  เที่ยงธรรม

ชาติไทย

4

 

 

นาย

ยุทธนา  โพธสุธน

ชาติไทย

3

สุราษฎร์ธานี

1

นาย

สุเทพ  เทือกสุบรรณ

ประชาธิปัตย์

3

 

 

นาย

ประพนธ์  นิลวัชรมณี

ประชาธิปัตย์

2

 

 

นาย

ชุมพล  กาญจนะ

ประชาธิปัตย์

1

 

2

นาย

เชน  เทือกสุบรรณ

ประชาธิปัตย์

7

 

 

นาย

สินิตย์  เลิศไกร

ประชาธิปัตย์

8

 

 

นาง

นิภา  พริ้งศุลกะ

ประชาธิปัตย์

9

สุรินทร์

1

นาง

ฟาริดา  สุไลมาน

พลังประชาชน

23

 

 

นาย

กิตติศักดิ์  รุ่งธนเกียรติ

พลังประชาชน

22

 

 

นาย

ปกรณ์  มุ่งเจริญพร

มัชฌิมาธิปไตย

5

 

2

นาย

สาธิต  เทพวงศ์ศิริรัตน์

พลังประชาชน

14

 

 

นาย

ยรรยง  ร่วมพัฒนา

พลังประชาชน

13

 

 

นาง

กรรณิการ์  เจริญพันธ์

มัชฌิมาธิปไตย

2

 

3

นาย

ธีระทัศน์  เตียวเจริญโสภา

พลังประชาชน

18

 

 

นาง

มลิวัลย์  ธัญญสกุลกิจ

พลังประชาชน

17

 

 

นาย

เลิศศักดิ์  ทัศนเศรษฐ

พลังประชาชน

16

หนองคาย

1

ว่าที่ ร.ต.

พงศ์พันธ์  สุนทรชัย

พลังประชาชน

13

 

 

นาง

ชมภู  จันทาทอง

พลังประชาชน

15

 

 

นาย

สมคิด  บาลไธสง

พลังประชาชน

14

 

2

นาย

ยุทธพงษ์  แสงศรี

พลังประชาชน

2

 

 

นาย

เชิดพงศ์  ราชป้องขันธ์

พลังประชาชน

1

 

 

นาย

ไตรรงค์  ติธรรม

พลังประชาชน

3

หนองบัวลำภู

1

นาย

ไชยา  พรหมา

พลังประชาชน

10

 

 

นาย

วิชัย  สามิตร

พลังประชาชน

12

 

 

นาย

พิษณุ  หัตถสงเคราะห์

พลังประชาชน

11

อ่างทอง

1

นาย

สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล

ชาติไทย

1

 

 

นาย

ภราดร  ปริศนานันทกุล

ชาติไทย

2

อำนาจเจริญ

1

นาย

อภิวัฒน์   เงินหมื่น

ประชาธิปัตย์

11

 

 

นาย

วิเชียร    อุดมศักดิ์

พลังประชาชน

8

อุดรธานี

1

พ.ต.ท.

สุรทิน  พิมานเมฆินทร์

พลังประชาชน

10

 

 

นาย

เชิดชัย  วิเชียรวรรณ

พลังประชาชน

12

 

 

นาย

อนันต์  ศรีพันธุ์

พลังประชาชน