คุณผู้อ่านสามารถรับฟังเสียงการอภิปราย ‘รัฐธรรมนูญ 2550กับทิศทางการเมืองไทยในอนาคต‘ และ ‘ดีเบตรัฐธรรมนูญ 2550 รอบที่2‘ ได้ตามลำดับ จากคลิปเสียงข้างล่างนี้

[splashcast PGSK6420MB]

เมื่อวันที่ 17 สค. 2550 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิ คอนราด อเดนาวร์ได้จัดการอภิปรายในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญ 2550 กับทิศทางการเมืองไทยในอนาคต” ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมอภิปรายแบ่งออกเป็น 2 ทีมคือ ทีม “รับรัฐธรรมนูญ” และ ทีม “ไม่รับรัฐธรรมนูญ”

ทีม “รับรัฐธรรมนูญ” ประกอบด้วย
1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ
2. รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
ทีม “ไม่รับรัฐธรรมนูญ” ประกอบด้วย
1.นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
2.รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
3. รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วน “การดีเบตรัฐธรรมนูญ2550 รอบที่ 2” จัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ในวันเดียวกันนั้นจะมีความแตกต่างจากที่เคยจัดในรอบแรก กล่าวคือจะเน้นการตอบคำถามที่ตั้งโดยนักวิชาการ 5 คน จาก 5 สถาบัน ที่สอนด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และประวัติศาสตร์ โดยนักวิชาการที่เข้าร่วมตั้งคำถามด้วยตนเอง ได้แก่
1.รศ.ดร.พรชัย เทพปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองจากสถาบันพระปกเกล้า
2.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์จาก ม.สยาม
3.รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
4.ผศ.ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ จาก คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
และ
5.รศ.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ จาก มสธ.
โดยแต่ละคนจะอ่านรัฐธรรมนูญในหมวดที่ได้รับมอบหมายและตั้งคำถามสำคัญคนละ 2 คำถาม กระจายตามหมวดต่างๆในร่างรัฐธรรมนูญ

สำหรับผู้ร่วมดีเบตฝั่ง สสร. ที่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญ 2250 ได้แก่
1.นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ
2.นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาแทนนายเสรี สุวรรณภานนท์ รองประธาน สสร.)
และ
3.รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ส่วนผู้ร่วมรายการฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ 2550 ได้แก่
1.นายจอน อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
2.นายคณิน บุญสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างและรองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2540
และ
3.ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

เรียบเรียงข้อมูลข่าวจาก สำนักข่าวประชาไท