16:04 น. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของสถานประกอบการทั่วประเทศพบว่ามีสถานประกอบการ 18 ประเภทและนายจ้าง 29,400 ราย ค้างชำระ เงินสมทบ ได้แก่ สิ่งทอ จำนวน 1,037 ราย ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร 3,079 ราย การค้า 6,037 ราย ประเภทกิจการอื่นๆ 8,479 รายขนส่ง 1,867 ราย ผลิตส่วนประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ 1,655 ราย ผลิตโลหะ 960 ราย ผลิตอาหารเครื่องดื่ม 734 ราย แปรรูปไม้ 724 รายผลิตกระดาษ 664 ราย ผลิตเคมีภัณฑ์ 650 ราย ทำเหมืองแร่ 147 ราย ผลิตแร่โลหะ 307 ราย สาธารณูปโภค 197 ราย อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 369 ราย ส่วนราชการ 436 รายและไม่พบประเภทกิจการ 12 ราย รวมเป็นมูลค่าเงินสบทบที่จะต้องจ่าย 2,324 ล้านบาท

“สิ่งที่น่าวิตกจากข้อมูลดังกล่าวขณะนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 พ.ค. 50 มีสถานประกอบการประกาศเลิกจ้างแล้ว 6,054 แห่ง ทำให้ลูกจ้างต้องตกงาน 48,631 คน ประเภท กิจการที่เลิกจ้างมากที่สุดคือ กิจการผลิตจำนวน 23,157 คน รองลงมาคือก่อสร้าง 532 แห่ง เลิกจ้างลูกจ้าง 5,636 คน เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามาจากผลกระทบจากภาวะเงิน บาทที่แข็งขึ้นและมีแนวโน้มหลายกิจการยังจะเลิกจ้างตามมา เพราะแบกภาระนี้ไม่ไหว”

ที่มา: เนชั่นทันข่าว