เนื้อหาเกี่ยวกับ 6 ปีแห่งการอุทิศตนสร้างชาตินี้ เรียบเรียงจาก การปฐกถาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในหัวข้อสถานการณ์ประเทศไทย 5 ปีภายใต้รัฐบาลไทยรักไทย” ซึ่งกล่าวต่อ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2549 ก่อนยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ 1 เดือนและก่อนเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นเวลา 7 เดือน นับเป็นปฐกถา ที่นำเสนอภาพการดำเนินงานของรัฐบาลไทยรักไทย ที่สมบูรณ์

มุมมองปัญหาของประเทศ

าจะอางถึงวิธีการบริหาร การบริหารในสมัยเกาเราใชวิธี Inside out อยางเดียว ก็คือ หมายความวา คิดกันเองภายใน คิดวาจะทําอยางนี้ แลวก็ไปทํา ในที่สุดบางทีทําก็ไมตรงเปาหมายแตวันนี้ เราพยายามใชวิธี Outside in มากขึ้ น ก็คื อ การรั บฟัง ถาเปนนักธุรกิ จ เขาก็ถามลูกคา คือ ลูกคาเปนศูนยกลาง สําหรับเราถือพลเมืองเปนศูนยกลางแนนอนครั บ แตพลเมื องกระจายอยูทั่ วไปหมด แลวก็มีหลากหลายอาชีพ จึ งยอมาเปนสภาที่ปรึกษาฯ ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ แลวใกลชิดประชาชน ใกลชิดภาคเอกชนทั้งหลาย สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ มารวมกันใหคําแนะนําปรึกษานั้น รัฐบาลถือวาเปนสิ่งที่ มีคุณค

มีหนังสือเลมหนึ่ง ชื่อวIdea is free หมายความวา ความคิดนั้นฟรีในองคกรหนึ่งแมกระทั่งภารโรง หรือยาม อาจจะใหอมูลที่ดีไดเชน เขาสังเกตเห็นอะไร เขามาบอกใหซึ่งอาจนําไปสูการปรับนโยบาย ปรับกติกา ปรับระเบียบไดเพราะฉะนั้น อยาไปคิดวาความคิดมันเปนเรื่องที่นารําคาญ เพราะฉะนั้น ยิ่งเปนความคิดของบรรดาผูที่มีประสบการณในชีวิต แลวมารวมกันอยางนี้ ก็เปนสิ่งที่รัฐบาลจะเห็นคุณคา ตองใชคุณคาตรงนี้ใหมากที่สุด

เศรษฐกิจมั่นคง

เปลี่ยนสถานะประเทศไทยจากประเทศผู้กู้เป็นประเทศผู้ให้กู้

โดยบังเอิญนะ ผมก็ ไมรูทางนี้ เชิ ญไป แลวก็ ลงล็ อคอยางไร  วันนี้ วันที่9 กุมภาพันธตรงกับวันที่ผมเปนนายกฯ ครบ 5 พอดี ผมไดรั บโปรดเกลาฯ เมื่อวั นที่9 กุมภาพันธ 2544 ใหเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ทํางานมา 5 มีหลายเรื่องที่ไดอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย แตแนนอนครับ ถาคนมองเปนภาพๆ แบบ snap shot ก็จะทะเลาะกันทั้งวัน แตามองภาพเรื่องราวทั้งหมดจะเขาใจวา มี วิ ธี คิ ด มี ที่มาที่ ไป มีเปาหมายที่อยากจะเห็น อยากจะใหมี การเปลี่ ยนแปลง

ผมจะเลาผลใหงวาภายใน 5 มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง GDP ประเทศไทยโตจาก 4.9 านลานบาท เป7.1 านลานบาทเมื่อสิ้นป 2548 เปลี่ยนแปลงไป 2.2 านลานบาท หรือกว40 เปอรเซ็นตหมายความวา ประเทศน้ำรวยเพิ่ มขึ้ น 2.2 านลานบาท รายไดเฉลี่ ยตอหัวจากเดิม 79,100 เพิ่ มเป109,700 บาท เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ยตอหั ว 32,120 ตอนผมเขามา ตอนนี้ ขึ้ นไปเป52,320 บาท แนนอนครับน้ำหนักมันอาจจะไปเนนที่เกษตรกรภาคยางพารามากหนอยเพราะราคาขึ้ นไปเยอะ แตเราปรับราคาสินคาเกษตรทุกตัว ผมถื อวา เรื่องราคาสิ นคาเกษตรเปนเรื่ องสําคัญ ไดเดิ นทางเจรจากั บประเทศตาง ๆ เพื่ อรวมกั นเปนกลุมพลังประเทศยากจน เวลานี้ไดเพิ่มขึ้ น 6.4 เปอรเซ็นตเพราะฉะนั้น การกระจายรายไดดีขึ้น อัตราสวนหนี้ตGDP ตอนผมเขามาเป57 เปอรเซ็ นตเวลานี้ เหลื อ 45.9 เปอรเซ็ นต เท่านั้ นเองทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ ตอนผมเขามามี เพียง 32,600 กวาลานเหรียญ เวลานี้เป53,370 กวาลาน   เหรียญ หนี้ตางประเทศตอนผมเขามามี 79,700 านเหรียญสหรัฐวั นนี้ ลดลงเหลือ 51,580 านเหรียญสหรัฐเทานั้นเอง

ก็สรุปแลวเมื่ อวั นที่ ผมเขามาเที ยบทุ นสํ ารองกั บหนี้ ติ ดลบอยู 46,000 านเหรี ยญ แตวั นนี้ เปนบวกอยู 2,000 ล้านเหรียญ ทั้งนี้ไมนับเงินที่ภาคธนาคารไปฝากไวในตางประเทศ เวลานี้ เราเปนประเทศผูใหกูผมเปนรัฐบาลแรกที่เปลี่ยนสถานะประเทศไทยจากประเทศกูเปนประเทศผูใหกูคือเรามี เงินตราตางประเทศ ไปฝากกับตางประเทศมากกวาที่เราไปกูเขามา ที่ สําคัญเวลานี้เรามี ทุ นสํารองมากกวา เงิ นกูระยะสั้ นถึ ง 3 เทา ซึ่งถื อวาสถานะการเงินของประเทศแข็งแรงมาก คนที่ อยากพู ดก็ พู ดไปวาประเทศถังแตก ถาดู ละเอี ยดแลวเหมื อนกั บตรวจเลื อด ดู ผานๆ เห็ นคนนี้ ทาทางอวน บอกนี่ ไขมั นเยอะ อี กไมกี่ วั นตายแลวถาดูละเอี ยด จะพบวาคนอวนบางคนมีคลอเลสเตอรอลที่มากวาคนผอมบางคนก็ได

มาดูตัวเลข NPL ของธุ รกิ จเอกชนบาง 5 นี้ ลดจาก 17.8 เปอรเซ็ นตเหลื อเพี ยง 8.21 เปอรเซ็นตดัชนีตลาดหลักทรั พยเพิ่มจาก 297 จุ ด เป็น 747 จุด มูลคาตลาดหลักทรัพยเพิ่มจาก 1.57 านลานบาท เป5.37 านลานบาท

อัตราการวางงานลดจาก 1,194านคน เหลื อประมาณ 0.5 านคน เสนความยากจนเพิ่มจาก 1,135 บาท เป1,243 บาท คนจนลดลงจาก 12.8 านคน เหลือ 7.5 ล้านคน ชวงเวลาการศึกษาของเด็ กและเยาวชนเพิ่ มจาก 7.2 เป8.1 ผูติ ดยาเสพติ ดลดจาก 4 แสนคน เหลื อประมาณ 1 แสนคน อุบัติเหตุก็ลดลงมาก รัฐบาลใหทุ นการศึกษาหลายแสนราย มี โครงการใหกูยื มเพื่ อการศึกษา ที่ สงคืนเมื่ อมีรายได (income contingent loan) มีโครงการบานเอื้ออาทรหลายแสนหนวย บานมั่นคงหลายหมื่นหนวย ใน 5 สินคOTOP สรางรายได 150,000าน คาจางขั้นต่ำเพิ่มจาก 165 บาท เป175 บาท ซึ่งยังถือวานอย

คนว่างงานลดลง

สําหรับลู กจางคนไทยนั้นเราจะพัฒนาฝมือแรงงานเพื่ อใหเขาเปนกึ่งชํานาญมากขึ้น ถาหากวา ยังขืนปลอยใหเป็น unskilled หรือไรความชํานาญไมไดเพราะรายไดจะไมขึ้ น เพราะฉะนั้น เราจะเริ่มขบวนการอบรมมากขึ้น แลวระหว่างอบรมจะมี การจายเบี้ยเลี้ยงดวย เพราะคนจนเขาหวงวันตอวันสวนเรื่องการแกญหาหนี้สินภาคประชาชนผานกองทุนฟ นฟูทําไปแล670 านบาท จะทําเพิ่มอีก เพราะตอนแรก ๆ มันชา แตตอนนี้เร็วแลว แลวหนี้สิ นประชาชนที่มี หนี้ กั บสถาบั นการเงินก็ไดรับการปรับหนี้ หรื อ Hair cut แลว เมื่ อกอนเรา Hair cut เศรษฐี ไปแลว แตยังไมได Hair cut คนจน ตอนนี้ทํา Hair cut คนจนไปแลว เหลานี้คือสิ่งที่ไดทําไปใน 5

เศรษฐกิจภาคชนบทเฟื่องฟุและเข้มแข็ง
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

ผมขอเติมนิดหนึ่งเรื่องของกองทุนหมูาน ขณะนี้กองทุนหมูานก็ไปไดดี มีเงินกว200,000 กวาลานบาท จากเงินที่เริ่มต้นประเดิม ประมาณแสนลาน ก็ไดขยายตัวหรือตอยอดโดยธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ทํ าใหกองทุนหมูาน เปนที่มาของแหลงทุนของชาวบานไดพอสมควร แลวก็เปนที่มาของการลดหนี้นอกระบบ เพราะวา เขาเอาหนี้กองทุ นนี้ไปใชหนี้นอกระบบ ซึ่งก็ไมไดเปนเรื่ องที่เสียหายอะไร อยางนอย ๆ ก็คือ ภาระความกดดันตาง ๆ ก็ ลดลง ธนาคารออมสินเปดใหมีสาขา เป็นธนาคารประชาชนมากขึ้ น ก็ไดใหกูไปแล1.1 านราย เปนเงิน 25,600 านบาท ธนาคาร SME อนุมัติสินเชื่ อไปแล15,700 านบาท ก็ แสดงใหเห็นวา เราไดจัดระบบเงินหมุ นเวี ยนใหกับผูที่เปนระดับรากหญาไปพรอม ๆ กันดวยอยากจะเลาถึงนโยบายเกี่ยวกับสิ่งที่ไดทําไป เลาถึงวิธีคิดวา รัฐบาลคิดอยางไรแลวทําอะไร แลวกําลังจะทําอะไรตอ เพื่อเราจะไดเขาใจตรงกัน อยางนอย ๆ ก็ถือวาเปนการแนะแนว (Orientation) ของนโยบายเศรษฐกิ จและสังคมของรัฐบาลก็แลวกั นนะครับ รั ฐบาลมองเศรษฐกิ จ 2 แนวทาง ปญหาสังคมก็ เชนกัน คื อ วั นนี้ เราเป2 สั งคมในประเทศเดียวกั น สังคมคนจน คนชนบท สั งคมเกษตรกร กับสังคมเมือง สังคมคนมีการศึกษาซึ่งมีความแตกตางกันอยูความแตกตางนี้เกิดจากโอกาสตัวเดียว

ผมไมไดคิ ดวาการบริหารประเทศที่ผานมาผิดพลาด แตผมคิดวา ความที่เราเปนประเทศที่ กําลั งพั ฒนา กวาจะมีสตางคกวาจะใชนโยบายที่ ถู ก กวาจะทํ าอะไรมันก็ใชเวลา มี สตางคอยก็ทําไดอย มีสตางคมากก็ ทําไดมาก คนหมุนเงินเกงก็ทําไดมากกวาคนหมุนเงินไมเกง ในอดี ตเราดึ งเงินออมจากชนบทมาสรางการเจริญเติบโตในเมืองเปนอยางนี้มาโดยตลอด เพราะเนื่องจากวาโอกาสที่ชนบทมีเงินออม แลวจะพัฒนานั้นมันนอย ก็เลยมาเริ่มมาพัฒนาที่เมืองกอนเมื่ อพัฒนาเมือง เงิ นไปที่ไหน คนไปที่นั่น คนเกงไปที่นั่น u3648 .มื่อเงินอยูในเมืองคนเกง ๆ ก็หนี ออกจากชนบทเขาเมื อง เมื่อหนีจากชนบทเขาเมืองเมืองก็เจริญ ชนบทก็เฉา เปนอยางนี้ มาโดยตลอด เพราะเราอยูในภาวะเศรษฐกิ จทุนนิยม เศรษฐกิ จทุนนิยมเปนเรื่องที่ เราหลี กเลี่ ยงไมไดเปนเรื่ องซึ่ งทั้ งโลกเปนเศรษฐกิ จทุนนิ ยม แลวทั้ งโลกถูกบังคับวา ตองแขงขัน ถึงแมา เราบอกวาผมไมไดแขงขันกับใคร เขาบอกคุณไมแขงเขาจะจับคุณแขง คุณนอนปวยอยูเขาก็จับมาแข

พึ่งลำแข้งตนเองทางเศรษฐกิจ

นี่ คื อความเปนจริ งของโลกที่ ไมมี หยุ ดนิ่ งจะบอกวาผมไมเกี่ ยวนะ ผมจะหนอมแนมของผม คุณอยามายุงกับผม เขาบอกผมไมหนอมแนมกับคุณ คุณตองมาแขงแขงทางตรง หรื อทางออม บางที เราไมรูตัววา เราถู กแขงทางออม นั่นก็คื อขีดความสามารถในการใชายของประชากรในประเทศลด เพราะวาคาเงินของประเทศออนเพราะวาความสามารถของประเทศในการที่จะสรางรายไดใหประชาชนลดลง คือ ออนโดยไมรูตัว ทั้ง ๆ ที่ไมไดแขง เพราะฉะนั้นเราตองมองภาพรวมทั้งหมด ตอนแรกที่ผมเขามาผมจะเลาใหงวา ผมจะไปเยือนประเทศหนึ่ง ที่เปนประเทศพัฒนาแลว บังเอิญเขารูาเราอยูในโครงการ IMF เขาบอกผมวา เขายินดีตอนรับ แตอยาพูดเรื่องการชวยเหลือหรือ ODA คื อ สรุปแลวอยาไปขอเงินชวยเหลืออะไรอีกนะ แตยิ นดีตอนรับ เพราะหนี้เกายังไมใชไมไดพูดชัดขนาดนี้ แตก็ สะกิดใจผมทันที ผมไปถึง ผมก็บอกวา ประเทศไทยภายใตการนํ าของผม จะไมมี การขอ ODA จากใคร เพราะฉะนั้น ยู ไมองหวงเลยนะ แตาขออยางเดียว ขอความเทาเทียมกัน เปนเพื่อนกัน คบกันแบบเปนเพื่อนทางยุทธศาสตรกันและในที่สุดผมก็ไปเยือนและพูดกัน แลววันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีตอกัน สรุปก็คือวTrust and Confidence หรือความเชื่ อถื อ และความไววางใจประเทศไทยตอนนั้ นต่ก เพราะวิกฤติเศรษฐกิ จในวันนั้น ทุกคนมองวาใหอยูรอดไปกอน ไมรูจะฟนเมื่อไร ทั้งตางประเทศและคนไทยเองไมแนใจวาประเทศจะฟ นเมื่อไร ไมรูาชั่ วอายุเราจะใชหนี้ IMF หมดไหม10 กวาปมั้ง 15 มั้ง 20 มั้ง ทุกคนก็พูดไปตาง ๆ นานา

บริหารเศรษฐกิจแบบ ทวิวิถี(Dual Track)


บริหารเศรษฐกิจ 2 แนวทางแตในที่สุ ดเราก็ ใชหนี้ เขาหมดกอนเวลา การที่ประเทศมี งบประมาณขาดดุลทุ กคนก็มองวาอีกนานกวาจะสมดุ ล เราก็ทํ าสมดุ ลขึ้ นกอนเวลาหลายปทั้งนี้ ทั้ งนั้ นเพราะการดํ าเนินนโยบาย 2 แนวทาง หรื อ Dual Track Policy เพราะในอดีตเราไมไดสนใจเรื่ องเศรษฐกิจในประเทศหรือ Domestic Economy ไมไดสนใจเรื่องของการบริโภคไมสนใจเรื่ องของรายไดประชากรเทาที่ ควร เราคิ ดอยางเดียว คือ การมีงานทํา แตไมไดคิดถึงเรื่ องของรายไดในภาคอื่ น หรือที่สภาที่ปรึกษาฯ กํ าลังบอกวา เรามีทุ นทางสั งคมเรามีทุนทางปญญา เรามีทุนทางวั ฒนธรรม อะไรก็ แลวแตซึ่ งผมไดแจกเอกสารใหประธานคณะทํางานเมื่อครูไปชุดหนึ่ง เอามาจากหนังสือเรื่องเราอยูในเขตรอน สิ่ งที่ เรามี คื อ ดิ น น้ำ ลม ไฟ ป นเปนเงิ นไดนั่ นคื อการเกษตร

แตานคงจําไดา วันที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คนจนเมืองกลับไปชนบททําอะไรไมเปนเพราะไดทิ้งมานาน คนจนชนบทนั้นเหลือแตยายกับตาแกๆ เลี้ยงหลานตัวเล็ก ๆคนวั ยแรงงานออกมาวิ่ งมาหาเครื่องจักรหมด เพราะฉะนั้นเราตองกลับไปฟนฟูแนวคิ ดของดิน น้ำ ลม ไฟ ที่ตางจังหวัด แลวก็ไปทําใหสินคาเกษตรราคาดีแตขณะเดี ยวกั นนั้ นตองบุ กตลาด ผมทํ า 2 ทางเห็ นไหมครับ คื อ ในเมื่ อประเทศเราเป2 สังคม ในประเทศเดียวกัน เราตองทํา 2 แนวทางตลอด เวลาผมไปทําขางลาง พวกก็หาวาไมทําขางบน ทําขางบนพวกก็วาไมทําขางลาง

ความจริงมันทําทั้งบนทั้งลาง แตาเวลาเพงมอง มันเปนภาพๆ แบบ snap shot จะเห็ นเปนจุด ๆ แตความจริงแลวตองทํ าทั้ งบนทั้งลาง คื อ มิติมันตองกวางมาก มิติตั้งแตคนจน จนมิ ติ ถึ งขั้นทุนนิยมระดับโลก มิติมันตองไปกวางขนาดนั้น ไมอยางนั้ นเอาไมรอด หรอกครับ ถาเรามัวแตาไปทํ าขางลาง ขางบนไมทํ า ก็ โดนกิ น ทํ าขางบน ขางลางไมทํ าก็ อดตาย ตองทํ าทั้งคูไปตลอดเวลานี่ คื อสิ่ งที่เปนวิธี 2 แนวทาง (Dual Track Approach)

มีตัวเลขหนึ่งที่สะกิ ดใจผม แลวผมพูดหลายครั้งก็คือ ตัวเลขของออสเตรเลี ยซึ่งมี GDP สูงกวาประเทศไทยเรา เทากวา แตขณะเดียวกันมีการสงออกนอยกวาประเทศไทยเล็กนอย แสดงใหเห็นวา ที่เราเชื่อกันมาโดยตลอดวา เศรษฐกิจสงออกนั้นเปนเศรษฐกิจที่สามารถหลอเลี้ยงประเทศไดมันไมพอหรอกครับ เปนสิ่งที่ตองทํา ตองเนนตอไป แตไมพอ เพราะฉะนั้น เศรษฐกิ จในประเทศ (Domestic Economy) จะตองเขมแข็ง ซึ่ งเรามี ดิ นน้ำ ลมไฟ คื อ การเกษตรเมื่อสงออกไป เปนสวนที่เปนสุ ทธิของเรามากกวาอยางอื่ น ภาคอุตสาหกรรมไมเปนรายไดสุทธิเทาไรหรอก ปริมาณมากก็จริง แตสุทธิที่เปนรายไดของประเทศไมมากเพราะฉะนั้ น ผมตองเดินบนเวที โลกตลอดเวลา สรางความเขมแข็ งสรางความไวเนื้ อเชื่ อใจ แลวก็สรางใหเห็นวา เราเปนประเทศที่เทาเทียมกับเขา ไมใชไป เที่ยวขออะไรเขา ผมถึงไมขอไง ไมขอแลวไดขอนี่ เขาใหแลวก็ เลิกกั นแตไมขอ เขาเกรงใจกวา ทานไมเชื่อลองดู ซิ ถามี ลูกนองหรื อวาใครก็แลวแตมาเจอครั้งแรกก็ขอ ใหไป ครั้งที่ 2 รําคาญใหไป ครั้ งที่ 3 ดบานหนี เลย ผมไมมีเด็ดขาดเรื่องนี้

ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเปนวา เราสามารถเสนอความคิดริเริ่มในเวทีโลกไดเยอะ ไมาจะเรื่องเปACD ที่ ผานมา ฉะนั้ น แนวคิ ดของผมก็ คือวา การทํ าเศรษฐกิจ 2 แนวทางจึ งเปนเรื่องที่ตองทํ าตอไป จนกวาชองวางมั นจะหมด ซึ่งมั นไมอี กนาน ไมใชชั่วชีวิ ตผมหรอก นั่ นก็คื อวา การทําใหประชาชนเริ่มตน ตั้ งแตรายบุคคล รายครอบครัว ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ก็ คือวา ทําใหเกิดความพอเพียงในชีวิตกอน แลวถาศักยภาพยังเหลือ สามารถทําเพื่อออม เพื่อเก็บ เพื่อขยายตัวก็เปนเรื่องที่ดี ตองไปสูจุดนั้นแนนอนแตเบื้องตนนั้น ทํ าอยางไรใหเขาอยูรอดทีละคน เพราะมันมีสวนที่เกินอยูแลวแลว ถาทุ กคนรอด ก็ หมายความวา ทั้ งประเทศเกิ น คนที่ไมรอดจับมาใหรอดทั้งหมดทั้งประเทศก็จะเกิน อันนี้เรื่องของการแกจน กั บเรื่องของความทันสมัยเปนของที่เอามาคูกัน ทานเห็นไหมครับ

การแก้ความยากจนกับการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย

ผมจะทํา 2 แนวทางตลอด ความทันสมัยกับเรื่ องของการแกจนทําไมมันเกี่ยวกัน เกี่ยวครั บ ความทั นสมัยเรื่องแรก ก็คื อ เรื่อง ของการจัดทําระบบขนสงมวลชนทั้งหมด นั่นเกี่ยวอะไร เกี่ ยวก็คือวาทํ าใหประชาชนสามารถสัญจรไปทํางานในเวลาที่สั้นลง ประหยัดพลังงาน แลวก็ทําใหมีอารมณความรูสึกที่ดีตอครอบครัว เพราะเมื่อกลั บบานไมเหนื่ อย หากกลับไปบานเหนื่ อยหงุ ดหงิ ด ลู กรองกระจองอแงก็ วากลู กลูกรําคาญพอ ดุมาก หนีออกจากบานดี กวา คบเพื่อนติดยาเสพติด บางทีก็ไปอยูวยกันนอนกันเลนผัวเมียตั้งแตอายุ นอย นี่คือ ความที่สังคมมันเสื่อม

สังคมเสื่อมเพราะอะไรเพราะวาไมสมดุลทางเศรษฐกิจ การลงทุนขนาดใหญอยางนี้ ก็จะมีคนเกงจากทั่วโลกมาแขงกัน แขงแลวไมพอผมบังคั บใหเปดตลาดใหผมดวย ถาเราไปขยายดิ นน้ำ ลม ไฟ หมายความแจกเอกสารสิทธิ์ใหประชาชน ใหประชาชนผลิตมากขึ้ น ถาเราขายไดอย เหนื่ อย ถาเปนกลไกการตลาดธรรมดามั นเจาะไดไมเร็ว แตาเรามีของมาแลก กั น มันเจาะตลาดไดเร็วขึ้นสมมติวา แทนที่เขาจะซื้อจากประเทศอื่น เขามาซื้อจากประเทศเรามากขึ้นกวาในสัดสวนที่ควรจะเปน เพราะวาเขาไดธุรกิจจากเรา อันนี้มันเชื่อมกันเรื่ องน้ำก็เชนกัน เราใหางประเทศมาทําเรื่ องน้ำ สมมติเราลงทุน 300,000 –400,000 าน เขาเอาเงินมาลงดวย เอาสมองมาดวย แลวตองมาจางคนไทยทํา เขาคงไมขนคนมาขุดดินที่ประเทศไทยแนปรากฏวา เมื่อเราไดน้ำ น้ำไปเพิ่มผลผลิตการเกษตรผลิตไดมากก็เอาผลผลิตนั่นผอนชําระ

ผมจะทํ างานคูกั นตลอด เพราะตองทํา 2 แนวทาง จนกวาชองวางมันจะลดลงถาทําขางลางอยางเดียวขางบนไมทํา ก็ไมมี คนเสียภาษีมากพอ ที่จะมาหลอเลี้ ยงขางลางมันตองไปดวยกัน ตองหลอเลี้ยงกันตลอด อันนี้ก็เลาใหงวา สิ่งที่ พยายามทําเลาใหงวาเป2 แนวทางตลอด ไมไดเปนเรื่องทางเดียว

สร้างภาคสังคมและการศึกษาให้เข้มแข็ง

เด็กไทยมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นที นี้ถามวา เราจะเตรียมประเทศอยางไรเรากําลังเตรียมประเทศเขาสูสังคมฐานความรูแลวใชความรูนั้ นสรางคุ ณคา ไมใชสรางมูลคาเพิ่มอยางเดียว เพิ่มมูลคาอยางเดียวไมพอ เพราะจะหนีการแขงขั นไมไดแตาสรางคุณคา (Value Creation) หนีการแขงขันไดายกวา เพราะฉะนั้ นก็ตองไปสูจุดนั้น เมื่อไปสูจุดนั้น หมายความวา เราจะตองเนนเรื่องของภาคสังคม คื อ การศึกษา

องทํ าการศึกษาใหทั นสมัย การศึกษาผมทํ าอะไรบาง วั นกอนนี้ ครม. เพิ่งอนุ มัติเงินสําหรั บกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง Internet เพิ่ม 800 กวาลาน จากเดิมที่มีอยูแล600 กวาลาน เขาใจวารวมเป1,400 กวาลาน ยั งไมนั บระบบสื่อสารอื่ น ตอปนะครั บ ผมจะใหเขาตั้งทํ าเครือขายของระบบราชการเลยนะครับ

การศึกษา การสาธารณสุข การบริการประชาชนทั้งหมดเครือขายตรงนี้ ใชเงินประมาณสัก 4,000 าน 3  4 คื นทุ นแลว ยังไมรวมของกระทรวงอื่นดวยนะ วันนี้เทคโนโลยีไปไกล โทรทัศนกับโทรคมนาคมรวมเขาดวยกันดวยกลอง เรียกวTriple Play ก็คือ มี ภาพ เสียง และขอมูลอยูในตั วเดียวกั น ตรงนี้จะทําใหระบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไป เราจะฝกครูใหไมทัน ครูปจจุบันตองเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) วันนี้เราเจอปญหา เด็กไทยจบการศึกษาแลวทํ างานไมเปนคิดไมเปน เพราะวาเรียนแบบทองจํามาตลอด เพราะฉะนั้น เราจะใชเทคโนโลยี มาชวยเพื่อเรี ยนลั ดใหเรี ยนเร็วขึ้ น นั่นก็ คือวา หองเรียนติดตั้งเครื อขายอินเทอรเน็ตใหหมดแลวเกิดอะไรขึ้น เด็กที่อยูแมองสอนสามารถเรียนหนังสือจากครูเกง ๆ จากเตรียมอุดมไดจากสวนกุหลาบไดอยากเรียนวิชาไหน เมื่อไร ตามใจเลย หองไหน อยากเรียนอะไรก็ไดเรียนรายวิชาตามตองการ (Course on Demand)

กระทรวงศึกษาธิการเวลานี้ตองทําเรื่องกระบวนวิชา (Courseware) เอาครูเกง ๆ มาสอนวิ ชาตาง ๆ รวมทั้ งไปหากระบวนวิ ชาดี ๆ ของเมื องไทยมาดวย แลวครูก็เรียนรูวมไปกับเด็ก ตัวครูก็เกงขึ้น นักเรียนก็เกงขึ้น แลวขั้นตอนตอไปก็คือ การทําเรื่ องเด็ กหนึ่งคนหนึ่ง Lap Top (One Child One Lap Top) คือ เด็กเขาไปโรงเรียน เอาLap Top จอ 7.5 นิ้ว ไปตั วเดี ยว หนั งสือทั้งหมดถู ก Load ไปเรี ยบรอยอยูในนั้ น แลวก็อยากเรียนวิชาไหนกลั บไปบานไมองเรียนพิเศษเลย อยากเรี ยนวิชาไหนก็ เขาไปที่Server ของกระทรวงศึ กษาธิการ กลับไปที่ บานนั่งเรียนดวยตั วเองฝกฝนดวยตั วเองตอเหลานี้ แพงไหม ไมแพงเลยครับ ถาเราหั กคาจุกจิ ก ๆ ออกไปแลวคุม สมมติวาปหนึ่ งประมาณ 4,000 านบาท สมมติ นะครับ ถูกกวาคานมอีก นมโรงเรี ยน 6,000 านบาทกวา เจอนมบูด นมผงละลายน้ำเยอะแยะไปหมด แนนอนแตเราตองทําเรื่องโภชนาการดวยครับ เพราะฉะนั้น ตรงนี้ระบบการศึกษาจะถูกเปลี่ยนหมด จะทําใหระบบทันสมัยหมด

ถามวาลงทุนตรงนี้หาเงินตรงไหน งายนิดเดียว ไมยาก ของมันถูกลงไปเยอะ เทคโนโลยีถูกลงไปเยอะเรื่องการศึกษา ยังตองมีการศึกษาฐานบน มี TK PARK มีหองสมุดที่มี ชี วิ ตมีศูนย ICT มีศูนยออกแบบ ศู นยสรางสรรคและออกแบบอยูที่ Emporium เปนโครงการนํ ารองที่ กรุงเทพฯ และจะกระจายไปยังเมืองใหญๆ เพื่ อจะใหเด็ กที่มี ความสามารถไดเติ บโตอยางไมมี สิ้นสุด คือ ใหเขามี จินตนาการตอเนื่อง เพราะการเรียนใหแตความรูมีประโยชนแตองใหจินตนาการดวย ที่ไอนสไตนพูดไว 100 ที่แลว บอกวาจินตนาการดีกวาความรูแตผมคิ ดวา มี ทั้ งความรูและจินตนาการจะดี กวา ระบบการศึกษาจะตองเปลี่ยน แตไมใชาปฏิ รูปการศึกษาเพราะมี พ.ร.บ. 2542 แลวถือวาปฏิรู ปเสร็จ แลวมีกฎหมายออกเต็มไปหมด เวลานี้ผมกําลังปวดหัวเพราะกระทรวงศึกษาธิการกําลังวุนอยูกับกฎหมายกั บกฎกระทรวง สรุปแลวกลายเปนวาการศึกษาเอาระบบกฎหมายเขาไปตีความกันทุ กคน ทุกขั้นตอน การศึกษาตองมีเสรีภาพมากที่สุด

แตปรากฏวาคนที่บริหารการศึกษาเดินดวยกฎและกติ กาหมด ผมวาตลกมาก ผมกํ าลังจะปลดโซ (แตไมใช Unchained Melody)เรื่ องเด็ กอายุ 0 – 6 วันนี้ ทานรูไหม วIQ เด็ กไทยลดลง แตที่ มั นนากลั วกวานั้นก็คือวา เด็ก 6 ขวบ ถึง 12 ขวบ IQ ยังลดลงอีก นั่นคือวา ระบบการศึกษา ระบบการเลี้ยงดูมีปญหา IQ ของเด็กเกิดจากพันธุกรรมเพียง 50 เปอรเซ็นตอีก 50 เปอรเซ็ นตเกิดจากการเลี้ยงดูและการอบรมศึกษา การดูแลเด็กเริ่มตั้งแตอยูในครรภเรื่องการทองการผดุงครรภการใหความรูอนตั้ งครรภหรือระหวางการตั้ งครรภนั้ นยั งไมอยดีซึ่ งอันนี้นาตกใจมาก อัตราของคนที่เปนคนพิ การในชนบทมีเยอะ ในคนจนเมื องก็เยอะเด็กเกิ ดมามีปญหา เรื่องโปลิโอ ตอนนี้ ดีขึ้น แตก็ยั งมีปญหาเรื่องปญญาออน เรื่องเปDown Syndrome ตอนนี้เยอะ ตรงนี้คือสิ่งที่ทุกขอนมากในครอบครัววันนี้  ไดใหทางสาธารณสุขไปทํ าวิจัยกั น เพื่ อหาทางปรับปรุ งระบบอนามัยไมใชระบบรักษาอยางเดียว ตองระบบอนามัย ตองดูเรื่ องของโภชนาการ เรื่ องของการผดุงครรภเรื่องของการดูแลเด็กแรกเกิด รวมทั้งเรื่องของการศึกษา ที่มีหลักสูตร หรือการเรี ยนการสอนที่เปนไปตามพัฒนาการของสมอง หรือเปBrain Based Learning ตรงนี้จะทํา

ผมไดมอบถุงของขวั ญใหกับเด็กแรกเกิดมาแลวเกือบ 1 แลวนะครับ สําคั ญ คือถาพอแมไดใชถุงดังกลาวจะเพิ่มพัฒนาการเด็กมาก หองสมุดตาง ๆ เพื่อใหเด็ กเรียนตั้งแตตอนเล็ ก ๆ ก็จะมีนะครับ แลวก็ดูแลเรื่องของการเติบโต การพัฒนาการ การเลี้ยงดูทั้งโรงเรียน สาธารณสุข และพัฒนาสังคมจะตองทํางานรวมกัน อันนี้ก็คอนขางชัดสิ่งที่นาสนใจอีกอันหนึ่งก็ คือ การเปลี่ ยนแปลงดานประชากร (DemographicChange)

เวลานี้ระบบสาธารณสุขเราดี ขึ้นในภาพรวม ในการดู แลคนเจ็บคนปวยเรื่ องหลั กประกั นสุ ขภาพ คนก็อายุยืนขึ้น อาหารการกินดีขึ้ น อายุ ยื นขึ้น เมื่ ออายุ ยืนขึ้ นก็หมายความวา เรามีคนแกมากขึ้ น ทํ าอยางไรถึ งจะดู แลคนแกเหลานี้ คนแกที่ ยั งมีพลังสมอง ทําอยางไรถึงจะไดใชคนแกซึ่งเขาอยูาน ทําอยางไรไมใหเฉา เปนเรื่องที่ตองทําตอไป อยางเรื่องของศูนยสงเคราะหคนชรา ผมไมเห็ นดวยที่ มาสรางที่กรุงเทพฯ ผมยังคิดวาผมจะสรางที่ ทุกจังหวัด แลวก็ ยกใหอบจ. ขณะเดียวกั นลูกหลานสามารถเยี่ยมไดาอยูใกลคนจนใหมาเยี่ยมในกรุงเทพฯ ไมมาหรอก พอแมก็เฉาลงทุกวัน สูใหอยูใกลานแลวก็ทําศูนยเลี้ยงเด็ กดวย เอาคนแกวยเลี้ยงเด็ ก เด็กกับคนแกอยูวยกันนารักดีออกเตรียมจะทําเรื่องนี้อยู

ใส่ใจคนพิการ

วนเรื่องของคนพิการ ไปเห็ นเที่ยวนี้ shock ก็ จะตองทํ าเรื่องคนพิ การขนาดหนั ก เรื่องใหโอกาสคนพิ การ คนพิ การขาดความสามารถ (Disabled) เราตองพยายามทําใหเขาสามารถ (enable) ใหมากที่สุด ทําใหเขามีความสามารถในการเคลื่อนตัวคลองตัวไปไหนมาไหนไดสะดวกขึ้ น ชวยตัวเองไดมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องของการประกอบอาชีพ

ระบบเศรษฐกิจยังต้องปฎิรูปต่อเนื่อง

นอกจากนั้น ยังมี เรื่องที่รัฐบาลตองทําตอ ก็ คื อเรื่อง การปฏิรูปทางเศรษฐกิ จเมื่อครูเราพูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไปแลว การปฏิ รูปเศรษฐกิจสําคัญมาก ผมขอเรียนวา โครงสรางทางเศรษฐกิจเราปจจุบัน ตองปรับปรุงแลวก็เพิ่มประสิทธิภาพ อาจต้องหาสิ่งใหมๆ ทํา เพราะเทาที่มีอยูจจุบันไมพอหลอเลี้ยงเศรษฐกิจที่มีประชากรประมาณ 63 านคน ภาคเอกชนไมเขมแข็งพอ ตองพัฒนาความเขมแข็ งของภาคเอกชนอี ก ทั้งดานอุตสาหกรรม การเกษตร และดานบริการ แลวก็ ภาคการเงินก็ ตองปฏิบัตรเพราะภาคการเงินไมอยแข็งแรงเทาที่ควร

ส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

วนเรื่องของทรัพยสินทางปญญา ของเรามี ปญหามากเพราะ R & D เราแยมาก มีระบบวิจัยหนอมแนม ที่เปนเรื่องเปนราวไมอยมี มีสิ่งจูงใจใหเกิดนักวิจัยนอย เรามักสูญเสียนักวิจัยไปเปนนักบริหาร เพราะวาในระบบราชการคนจะไดดิบไดดีตองมาจากสายบริหาร ปรากฏวา เสี ยนั กวิจัยที่ดี ไป 1 คน ไดนักบริหารที่ แยไป1 คน เพราะฉะนั้ นตองแยกกันออก
ระหวางนักวิ จั ยกับนั กบริหาร แตองมีโอกาสให้นั กวิจั ยเติบโต ถาไมอยทางนั้นนักวิจัยไมมีโอกาสจะเติบโต เขาเติบโตไมไดก็จะเปลี่ยนเปนนั กวิ จารณาคนไมวิ จั ย แลววิ จารณนี่ คื อไมรูผมเคยมอบใหรองสุ รเกี ยรติ์ ฯ กั บรองสุชัยฯ ชวยกันคิดมานานแลว ก็จะพยายามทําโครงสรางตัวนี้ใหระบบการวิจัยของไทยเขมแข็ ง เพราะวาประเทศเราทั้งประเทศ จดสิทธิบั ตร เราไมนั บคุณภาพของสิ ทธิบัตรนะแคจดก็นอยกวาบริษัทขนาดกลาง 1 บริษัท ในสหรัฐอเมริกาอยูแลว ปจจุบันเขาขายสมองสมองถูกบันทึกเปนกระดาษ เปนสิทธิบัตร เมื่อบันทึกไปตรงนี้แลวก็ขายสมองเก็บกินการขายสมองเก็ บกิ น เขาทํากันทั่วโลก แตของเรายั งมีนอย เราก็จะถูกเขากินแทน เรากินเขาไมไดเขามากินเราแทน เพราะภายใตระบบทุ นนิยม เราอยูวมกันก็ จริ งแตาเผลอก็กัดกันกิน เปนธรรมชาติของระบบ เราจะตองเรงเรื่อง R & D แนนอน

วางตำแหน่งการพัฒนาประเทศ มุ่งไปที่ขายสมอง ขายโอกาส

วันนี้ผมทิ้งคํ าถาม แลวก็ ทิ้งแนวที่ จะใหานชวยคิด ชวยสนับสนุ น หรื อ วาชวยเสนอแนะหลายอยาง ผมไมไดพูดรายละเอียด ความจริงมีรายละเอียดอยูมากสุดทายที่อยากจะทิ้งไวก็คือวา ทานครับ วันนี้โลกมันมี การเปลี่ยนแปลงมูลคา(Value Change) อยู 3 ระดับ

ระดับแรก เปนระดับที่ขายน้ำตาและหยาดเหงื่ อ คื อ พวกนี้รับจางทํ าของ ไมมีความคิ ดเปนของตั วเอง ไมมีการออกแบบ ไมมีตลาดเปนของตัวเองรั บจางทําของ รั บวัตถุดิบเขามา เหมือนติดฝน ทํ าไปเรื่ อยๆ วาง ๆ พวกก็ ถู กลดคาเงินถูกโจมตี คาเงิน ถูกลดคาเงินก็รองไหทีแรกก็ขายเหงื่อไปกอน ยังไมองไหแตพอถูกลดคาเงิน กําลั งซื้อตกลง ครอบครัวจนตอไป ก็เลย ตองรองไหคื อ เรี ยกวาขายหยาดเหงื่อและน้ำตา

ระดับที่ 2 พวกนี้เกงขึ้นมาหนอย เพราะวาเริ่มใชความรูในการผลิต พวกนี้จะผสมระหวางรั บจางทําของ กับมีมูลคาเพิ่ม ยังเปนแคมูลคาเพิ่ ม พวกนี้ก็จะขายเหงื่อกับสมอง

ระดับที่ 3 เกงที่สุด คื อ ขายสมอง ขายโอกาส คนพวกนี้จะมีการสรางคุ ณคาสูงมีความสามารถทางการเงินสูง เพราะอยาลืมนะครับวา ในโลกนี้ โลกทุนนิยม คือ การสรางกระดาษใหเปนเงิน การขยายเศรษฐกิ จดวยการเอากระดาษมาเปนเงินจะขยายเศรษฐกิ จไดเร็ วมาก แตกระดาษจะเปนเงิ นไดองมี ความเชื่ อถื อและไววางใจ (Trust and Confidence)
ซึ่ งก็ คื อ ผลิ ตภัณฑดี การบริ หารดี มี ความโปรงใสสู ง

เพราะฉะนั้ นประเทศไทยเราก็จะตองเขาใจกติกาทุนนิยม ชอบหรื อไมชอบ ทานอยูในระบบของมันทานหนีมันไมไดหรอก ไมชอบก็ ตองอยูกับมัน ไมชอบก็ตองอยูใหรอดใหไดาเกงหนอยก็จะอยูแลวไดประโยชนจากมันดวย อันนี้คือสิ่งที่มันหนีไมนที่เราตองเจอครับเรื่องที่อยากจะบอกกับสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ คือวา อยากใหมองประเทศไทยเป2 แนวทางตลอด ในเรื่องระดับนี้ ประเทศไทย

วันนี้อยูที่ 1 ครึ่งนะครับ วันนี้เราอยูที่ 1 ครึ่ง จาก 3 ระดับที่พูดเมื่อครูนี้ แตเราอยากจะอยูสัก 2 ครึ่ง ถาเราอยูที่ 2 ครึ่งเมื่อไหรประเทศเรารอด รอดยาว ไมใชรอดสั้น นั่นคือ เกิดพลั งเคลื่อน (Momentum) เด็กรุนหลังเคลื่อนสูระดับ 2 ครึ่ง คือ หยาดเหงื่อนอยลงหนอย สมองเยอะหนอย ไดโอกาสสักหนอยหนึ่ง บรรดานักธุรกิจ รวมทั้งรัฐมนตรีทั้งหลาย

ผมพยายามบอกตลอดเวลาวา ถาทานไมเขาใจเรื่องการเงินนะ ตอใหานเกงแคไหนนะ ทานก็เหนื่อยในโลกทุ นนิยม เพราะโลกทุนนิยม สินคามีสวน ๆ หนึ่ง แตาเครื่องมือทางการเงินมีสวนอีกสวนหนึ่งเทา ๆ กันทานเห็นเรื่องน้ำมั นไหมครั บ น้ำมั นวั นนี้ ราคาแพง ถาไมมี การเก็งกําไร(Speculation) น้ำมั นจะถูก กวานี้ประมาณ 15 เหรี ยญตอบาเรล แตวยระบบเก็ งกําไรทําใหน้ำมันราคาแพงกวาที่ ควร ทําไมถึ งมีการเก็งกํ าไร ทีแรกผมคิดวาเปนเรื่องกองทุนเดิมพัน (Hedge Fund) พอเขาไปดูตัวเลขการเก็งกําไรของกองทุนเดิมพัน มีประมาณ 20เปอรเซ็ นตของการเก็ งกําไรน้ำมัน แตปรากฏวา ธนาคารขนาดใหญของสหรั ฐอเมริกา 5ธนาคาร บวก HSBC รวมกันแลวเก็งกําไรประมาณเกือบ 80 เปอรเซ็นตของการซื้อขายน้ำมันที่เปนการซื้อกระดาษ ไมไดซื้อจริง ทําไมพวกเขาตองทําอยางนั้น ก็เพราะวาบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย บรรดาประเทศทั้งหลายเอาเงินไปฝาก เพราะเงินสดมั นเหลือ ก็ เอาไปฝากธนาคารก็ ไมรูจะหาเงินที่ไหนไปจายดอกเบี้ยคนฝาก ปลอยกูก็ไมทัน เพราะเศรษฐกิจโลกก็โตไมทัน ก็จึงเอาไปเก็งกําไร ไปซื้อกระดาษแทนน้ำมันแลว ก็ ปรากฏวาคนที่ขายน้ำมันขายไดราคา เงิ นสดมี เหลื อก็ใชไมทันอีก เพราะราคามันขึ้นไป ก็ ไปฝากอี ก มันเลยเปนวงจรอุบาทว

นี่คือความเปนจริงที่เกิดขึ้นแลวในขณะนี้ ประเทศไทยขาดดุลการคาปที่แล8 พันลานกวา ๆ ขาดดุลคาน้ำมัน 9 พันลาน ถาไมอยางนั้น เราไมขาดดุ ล ยิ่งดุลบัญชีเดินสะพัดนี้เขาใจวาขาดประมาณ 3.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2 เปอรเซ็นตของ GDP มั นไมควรจะขาด มันควรจะเหลื อดวยซ้ำ นี่ เพราะราคาน้ำมันที่มันกระโดดขึ้นไป เรื่องพลังงานจึงเปนเรื่องสําคั ญ เราจะตองหาทางลดการใชพลังงาน แลวก็พยายามปลูกพลังงานแทนเราขุ ดไมเจอเราก็ปลูกเอา ก็ จะเนนเรื่องของการเกษตรดานพลั งงานแลวเรื่องการลดการใชพลังงาน เชน เรื่องของการขนสงระบบราง เปนตน อันนี้ก็จะเกิดขึ้นแนนอน ในชวงนี้ ก็เลาใหานฟงถึงแนวคิด แนวทางในการทํางาน เพื่อทานจะไดเขาใจวิธีคิดของรัฐบาล แตานมีอะไรแนะนําเสริม ยินดีครับ